คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมยุรี ไชยชำนะ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ เซ็นกลาง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโสภิชา จันทร์ทรา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดวงฤทัย จันทร์เพชร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมัณฑิตา นิลพันธ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศิโรดม ศรีนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจุฑามาศ ทองชะอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิโชค ทองช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติภพ เมืองพร้อม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.4
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ ทองมาก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราภรณ์ เพ็งคำปั้ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจตุพร ทิพย์ชิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/2