ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ ศักดา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2543
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี พิมาน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายเชวงศักดิ์ ใสสะอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศิษฐ ศักดา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี ทองปลูก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2548
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ แก้วสุก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร แสงเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ อักษรสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอู๊ต ตรีอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ทองสมุทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย กิจคาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงศ รัตนถิรกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2565