กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจารุกิตติ์ ช่องสมบัติ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2