กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิรพร พลกำเหนิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5