กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิรพร พลกำเหนิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 086-6315664
อีเมล์ : KruJiraponr@gmail.com