กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิรพร พลกำเหนิด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวโสรญา บุญสุขกาญจน์
ครูผู้ช่วย