ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง โครงสร้าง64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.29 MB 51914
วผ.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.09 KB 246907
วผ.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.21 KB 246911
บันทึกข้อความขอเลื่อนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.65 KB 246908
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.86 KB 246901
คำร้องขอTranscripts Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.82 KB 246903
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.31 KB 246906
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.05 KB 246961
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบางเดือนสถิตย์ิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 246966
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 537.2 KB 246917
ปฏิทินวิชาการ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.89 KB 246946
รายงานการประเมินตนเองของครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.75 KB 249509
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 246984
เอกสารโครงการฝ่ายแผน Word Document ขนาดไฟล์ 121.11 KB 246982
คำสั่งมอบหมายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.78 KB 247021
หลักสูตร61 Word Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 247099
บทนำ Word Document ขนาดไฟล์ 230 KB 246968
หลักสูตารสถานศึกษา2561 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 246972
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 246989
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา60 (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.27 KB 246984
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน (แบบกรอกข้อมูล มฐ.1-15) Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 248672