ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่ง โครงสร้าง64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.29 MB 115198
วผ.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.09 KB 310192
วผ.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.21 KB 310203
บันทึกข้อความขอเลื่อนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.65 KB 310232
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.86 KB 310186
คำร้องขอTranscripts Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.82 KB 310188
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.31 KB 310190
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.05 KB 310349
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบางเดือนสถิตย์ิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 310252
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 537.2 KB 310204
ปฏิทินวิชาการ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.89 KB 310227
รายงานการประเมินตนเองของครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.75 KB 314525
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 310265
เอกสารโครงการฝ่ายแผน Word Document ขนาดไฟล์ 121.11 KB 310263
คำสั่งมอบหมายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.78 KB 310309
หลักสูตร61 Word Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 310450
บทนำ Word Document ขนาดไฟล์ 230 KB 310368
หลักสูตารสถานศึกษา2561 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 310254
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 310326
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา60 (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.27 KB 310273
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน (แบบกรอกข้อมูล มฐ.1-15) Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 316688
ฐานพอเพียง
ฟอร์มฐานการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.17 KB 43993
ฐานต้นกล้าพอเพียง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 174.85 KB 43991
ดินก้ามปู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 213.75 KB 43991
ศิลปะจากกาแฟ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.25 KB 43994
ภาษาพาเพลิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.4 KB 43991
อย.น้อย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.86 KB 43991
43990
แผนเศรษฐกิจพอเพียง
แผนประวัติศาสตร์3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 603.36 KB 44090
แผนภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.46 KB 44023
แผนหน่วยการเรียนรู้ฟิสิกส์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 247.82 KB 44095
แผนภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 344.95 KB 44005
แผนพอเพียงพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.01 KB 44046
แผนพอเพียง วิทยาการคำณวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.45 KB 44522
แผนพอเพียง เคมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.04 KB 44511
แผนพอเพียง ชีววิทยา 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 529.78 KB 44543