กลุ่มสาระฯศิลปะ

ว่าที่ร.ต.เสกสรร ช่างเหล็ก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5