สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


อักษรย่อ  

                บ.พ.

คำขวัญประจำโรงเรียน

มีวินัย   ใฝ่ศึกษา    เสริมสร้างปัญญา  พัฒนาชุมชน

สีประจำโรงเรียน

สีเทา เหลือง