กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมนตรี สาระเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร.ต.เสกสรร ช่างเหล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2