กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายมนตรี สาระเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 08726807616