กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายมนตรี สาระเทพ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2