กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุวิทย์ ธิปัตย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรพรรณ แก้วสุกศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2