กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสุวิทย์ ธิปัตย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพรพรรณ แก้วสุกศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2