กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางละออง ใกล้คีรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ฮาลีซา มาสกุล
ครูผู้ช่วย