กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ฮาลีซา มาสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางละออง ใกล้คีรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจิราวรรณ สิขิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1