กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ฮาลีซา มาสกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0864870572

นางละออง ใกล้คีรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3