กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางละออง ใกล้คีรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ฮาลีซา มาสกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราวรรณ สิขิวัฒน์
ครูอัตราจ้าง