กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกัมพล ชูหว่าง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6