คณะผู้บริหาร

นายอนุพงศ รัตนถิรกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมนตรี สาระเทพ
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทอง
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายสุวิทย์ ธิปัตย์
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

ว่าที่ร.ต.เสกสรร ช่างเหล็ก
หัวหน้ากลุ่มการเงินพัสดุและสินทรัพย์
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางละออง ใกล้คีรี
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร