กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายณัฐวุฒิ สุกหอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

ว่าที่ร.ต.เสกสรร ช่างเหล็ก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอรอนงค์ ยิ้มอ่อน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1