กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทอง
ครู คศ.2

นายณัฐวุฒิ สุกหอม
ครู คศ.1

นางสาวสุดาทิพย์ ชีนะพันธ์
ครู คศ.1

ว่าที่ร.ต.เสกสรร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4