กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทอง
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ สุกหอม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดาทิพย์ ชีนะพันธ์
ครูผู้ช่วย