ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณะประโยชน์ จำนวน ๕๓ ไร่  ของหมู่ที่ ๒ บ้านแท่นแก้ว  ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เริ่มก่อสร้างครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๓๕  โดยความร่วมมือของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม   สมัยนายอภินันท์ พาหะมาก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้นายทวี  ทองปลูก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น  และนายสวาท  มุสิกะพันธ์  ข้าราชการครูของโรงเรียนมาเป็นผู้ประสานงานในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยมีนายเรียม  ชัยเจริญ  กำนันตำบลบางเดือนขณะนั้น และพระครูประดิษฐ์ธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดจันทร์ประดิษฐารามเป็นแกนนำในการนำชาวบ้านร่วมมือก่อสร้าง

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๖  เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ลักษณะโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม  มีนักเรียน ๗๕ คน โดยโรงเรียนพุนพินพิทยาคมได้มอบหมายให้นายสวาท มุสิกะพันธ์ มาทำหน้าที่ครูผู้สอน และผู้ดูแลโรงเรียนเป็นคนแรก

๑๔ มีนาคม  ๒๕๓๘  กระทรวงศึกษาธิการ  ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกเทศ  สังกัดกรมสามัญศึกษา  และได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๑,๖๒๗,๐๐๐ บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ  ปรับปรุงพื้นที่  และจัดหาครุภัณฑ์  ซึ่งโรงเรียนได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายพิสิษฐ  ศักดา  ทำหน้าที่ครูใหญ่เป็นคนแรก

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑ กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้โรงเรียนขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗  โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ

      ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีข้าราชการครูจำนวน ๑๖ คน พนักงานราชการ ๑ คน ครูอัตราจ้าง ๑ คน ครูธุรการ ๑ คน ลูกจ้างประจำ ๑ คน นักเรียน ๑๒๓ คน โดยมีนายอนุพงศ์ รัตนถิรกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน