ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบ O-NET ม.6
กำหนดสอบ O-NET ม.6 วันที่ 2-3 มีนาคม 2562
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-NET ม.3
กำหนดสอบ O-NET ชั้น ม.3 วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562
ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ม.ค. 62 ถึง 12 ม.ค. 62 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สพม.11 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 10 - 12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการสาระต่าง ๆ
ศูนย์พัฒนาวิชาการ / ชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
26 ธ.ค. 61 ถึง 28 ธ.ค. 61 สอบกลางภาค 2/2561
 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม กำหนดสอบปลายภาค 1/2561
โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม/ชุดนักเรียน วิชาการ