พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย


พันธกิจ

๑.       การจัดการเรียนการสอน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๒.    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม 

๓.     ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยี

๔.     ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.     ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

๑.      นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าระดับชาติ

๒.    เพื่อให้ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เป็นครูมืออาชีพ

๓.     เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

๔.     เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

๕.     เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสถานศึกษา