คณะผู้บริหาร

นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมนตรี สาระเทพ
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาววรารัตน์ สุกก้อนทอง
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสุวิทย์ ธิปัตย์
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

ว่าที่ร.ต.เสกสรร ช่างเหล็ก
หัวหน้ากลุ่มการเงินพัสดุและสินทรัพย์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางละออง ใกล้คีรี
หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
หัวหน้าคณะผู้บริหาร