ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วผ.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.09 KB 144
วผ.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.21 KB 146
บันทึกข้อความขอเลื่อนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.65 KB 143
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.86 KB 143
คำร้องขอTranscripts Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.82 KB 144
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.31 KB 145
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.05 KB 165
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบางเดือนสถิตย์ิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 195
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 537.2 KB 157
ปฏิทินวิชาการ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.89 KB 183
รายงานการประเมินตนเองของครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.75 KB 2024
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 219
เอกสารโครงการฝ่ายแผน Word Document ขนาดไฟล์ 121.11 KB 222
คำสั่งมอบหมายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.78 KB 260
หลักสูตร61 Word Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 264
บทนำ Word Document ขนาดไฟล์ 230 KB 208
หลักสูตารสถานศึกษา2561 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 212
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 220
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา60 (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.27 KB 222
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน (แบบกรอกข้อมูล มฐ.1-15) Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 809