ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วผ.8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.09 KB 186732
วผ.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.21 KB 186734
บันทึกข้อความขอเลื่อนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.65 KB 186731
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนชื่อ นามสกุล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.86 KB 186726
คำร้องขอTranscripts Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.82 KB 186727
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.31 KB 186732
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.05 KB 186776
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบางเดือนสถิตย์ิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 186789
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 537.2 KB 186743
ปฏิทินวิชาการ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.89 KB 186771
รายงานการประเมินตนเองของครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.75 KB 189057
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 186807
เอกสารโครงการฝ่ายแผน Word Document ขนาดไฟล์ 121.11 KB 186808
คำสั่งมอบหมายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.78 KB 186847
หลักสูตร61 Word Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 186905
บทนำ Word Document ขนาดไฟล์ 230 KB 186794
หลักสูตารสถานศึกษา2561 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 186797
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 186806
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา60 (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.27 KB 186809
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน (แบบกรอกข้อมูล มฐ.1-15) Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 188022