ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 267.05 KB 10
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบางเดือนสถิตย์ิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 9
SAR ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 537.2 KB 9
ปฏิทินวิชาการ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.89 KB 30
รายงานการประเมินตนเองของครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 604.75 KB 391
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 189.5 KB 70
เอกสารโครงการฝ่ายแผน Word Document ขนาดไฟล์ 121.11 KB 71
คำสั่งมอบหมายงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.78 KB 106
หลักสูตร61 Word Document ขนาดไฟล์ 434.33 KB 108
บทนำ Word Document ขนาดไฟล์ 230 KB 62
หลักสูตารสถานศึกษา2561 Word Document ขนาดไฟล์ 182.5 KB 61
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.03 KB 68
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา60 (SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.27 KB 70
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 355.34 KB 185
ตารางสอนครุ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.38 KB 113
ระบบงานประกันคุณภาพภายใน (แบบกรอกข้อมูล มฐ.1-15) Word Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 191