การขับเคลื่อนสถานศึกษาตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง